Yhdistyksen säännöt

inssi_saannot

Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry, jota kutsutaan näissä
säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä
– henkisten
– ammatillisten
– yhteiskunnallisten
– muiden vastaavien etujen ajaminen.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n,
jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
– järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
– järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia
– toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

4§ Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
– perustamaan rahastoja
– ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja
huvitilaisuuksia
– harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
– omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, arvopapereita ja
omaisuutta.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat kuulua Savonia Ammattikorkeakoulussa Kuopion
yksiköissä insinööriksi opiskelevat ja muuta tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa
opiskelevat, jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä
ja päättävien elinten päätöksiä ja jotka liiton hallitus jäseniksi hyväksyy. Varsinaiseksi
jäseneksi liitytään hakemalla liiton ja sen paikallisyhdistyksen jäsenyyttä.
Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen
päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen
tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt,
jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen kokouksen
määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa vuoden loppuun.

6§ Jäsenvelvollisuudet ja –oikeudet
Jäsenen tulee
– noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
– suorittaa kunnia- ja kannattajajäseniä lukuun ottamatta liiton varsinaisen
liittokokouksen määräämä jäsenmaksu.
Jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa.

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi milloin tahansa erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6)
kuukauden kuluttua eroilmoituksesta.

8§ Jäsenen erottaminen yhdistyksestä
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin
yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.

9§ Yhdistyksen kokous
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään
kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle
ilmoittamalla siitä oppilaitoksen ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä
tilintarkastuskertomus
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä.
Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
– valitaan hallituksen muut jäsenet
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
– vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai jos yksikymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

10§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja, sihteeri ja 1-6 jäsentä. Yhdistyksen hallitukseen voi kuulua 1-3
varajäsentä.
Hallitus toimeenpanee yhdistyksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja
vastaa yhdistyksen puolesta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus
valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.
Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on annettava
tarkastuskertomuksensa viimeistään maaliskuun 15. päivänä.
Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.
Ero astuu voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua eroilmoituksesta.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja,
kaksi aina yhdessä.

11§ Liiton oikeudet
Liitolle annetaan tarkastusoikeus yhdistyksen asioihin. Liiton edustajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen kokouksissa. Liitolle on lähetettävä
tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

12§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten välin
pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen
ylimääräinen kokous. Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen
vahvistettavaksi.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen
purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten välin pitää olla ainakin yksi (1)
kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. Jos yhdistys
purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on luovutettava liitolle käytettäväksi
liiton tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

14§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät