Yhdistyksen säännöt

inssi_saannot

Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kuopion Insinööriopiskelijat KINRA ry, jota
kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on
Kuopio.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä
– henkisten
– ammatillisten
– yhteiskunnallisten
– muiden vastaavien etujen ajaminen.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen
Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan
liitoksi, paikallisyhdistyksenä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
– järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
– järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia
– toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

4§ Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
– perustamaan rahastoja
– ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä
juhla- ja huvitilaisuuksia
– harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
– omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,
arvopapereita ja omaisuutta.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat kuulua Savonia-ammattikorkeakoulussa
Kuopion yksiköissä insinööriksi opiskelevat ja muuta tekniikan alan
ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät liiton
tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä ja päättävien
elinten päätöksiä, ja jotka liiton hallitus jäseniksi hyväksyy.
Varsinaiseksi jäseneksi liitytään hakemalla liiton ja sen
paikallisyhdistyksen jäsenyyttä.
Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla
edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä
jäsenmaksua.
Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja
oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi
hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa vuoden
loppuun.

6§ Jäsenvelvollisuudet ja –oikeudet
Jäsenen tulee
– noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
– suorittaa kunnia- ja kannattajajäseniä lukuun ottamatta liiton
varsinaisen liittokokouksen määräämä jäsenmaksu.
Jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi milloin tahansa erota yhdistyksen jäsenyydestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on
vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua
eroilmoituksesta.

8§ Jäsenen erottaminen yhdistyksestä
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka
toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut
velvollisuudet täyttämättä.

9§ Yhdistyksen kokous
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin
vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Yhdistyksen
kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä oppilaitoksen
ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä
kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä.
Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä.
Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
– valitaan hallituksen muut jäsenet
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
– vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10)
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii
tietyn asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen hallitus voi tarpeelliseksi katsoessaan tarjota
mahdollisuuden osallistua yhdistyksen kokoukseen teknistä
apuvälinettä käyttäen.

10§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1-7 jäsentä.
Hallitus toimeenpanee yhdistyksen päätökset, hoitaa yhdistyksen
asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallituksen
toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee yhdistyksen
toimihenkilöt.
Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun
loppuun mennessä.
Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilintarkastajien on
annettava tarkastuskertomuksensa viimeistään maaliskuun 15. päivänä.
Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja
kokoonpanon se määrää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on
paikalla.
Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle.
Ero astuu voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua eroilmoituksesta.
Hallituksen on toimittava yhdistyksen kannalta
tarkoituksenmukaisesti ja nautittava yhdistyksen jäsenten
luottamusta. Hallitus (tai osa siitä) voidaan erottaa, jos se ei enää nauti yhdistyksen jäsenten luottamusta.
Erottamisen suorittaa yhdistyksen kokous, ja siitä on oltava
maininta myös kokouskutsussa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

11§ Liiton oikeudet
Liitolle annetaan tarkastusoikeus yhdistyksen asioihin. Liiton
edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen
kokouksissa. Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten
pöytäkirjat.

12§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.
Yhdistyksen kokousten välin pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja
vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.
Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen
vahvistettavaksi.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä
yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten välin
pitää olla ainakin yksi (1)kuukausi ja vain toinen kokous saa olla
yhdistyksen ylimääräinen kokous. Jos yhdistys purkautuu tai
lakkautetaan, yhdistyksen varat on luovutettava liitolle
käytettäväksi liiton tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

14§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät