CODE OF CONDUCT

Yleistä

 • Code of Conduct, turvallisen tilan ohjeistus
  • Sovelletaan kaikissa KINRA ry:n järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa
  • Luodaan yhteiset pelisäännöt, joita kaikki sitoutuvat noudattamaan.
  • Jos joku kokee huumorin loukkaavaksi tai häiritseväksi, siitä on luovuttava
  • Tapahtumaan ei kuulu huutaminen, raivoaminen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden käsittely
 • Perustuslaissa (6 §) todetaan:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän:

 • Iästään
 • Etnisestä tai kansallisesta alkuperästään
 • Kielestään
 • Uskonnostaan tai vakaumuksestaan
 • Mielipiteestään
 • toiminta-rajoitteisuudestaan
 • terveydentilastaan
 • Seksuaalisesta suuntautumisestaan
 • Sukupuoli-identiteetistään
 • Sukupuolen ilmaisustaan

tai muusta henkilöön liittyvästä syystä

Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella

 • Syrjintä voi yhdenvertaisuuslain mukaan olla välitöntä tai välillistä
 • Yhdenvertaisuuslaissa (8 §) kielletään häirintä sekä ohje tai käsky syrjiä
 • Kiellettyä syrjintää voi olla henkilön asettaminen muita epäedullisempaan asemaan esimerkiksi siksi, että hänen oletetaan kuuluvan johonkin vähemmistöryhmään

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

 • Seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • Härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • Fyysinen koskettelu
 • Sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset

Toimintaohjeet

Jos koet tai havaitset häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä:

 • Ole yhteydessä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön. Kerro mitä olet kokenut tai mitä on tapahtunut. Keskustele häirintäyhdyshenkilön kanssa tilanteesta.
 • Häirintäyhdyshenkilön toimet: Saatuaan tiedon häirintätilanteesta häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella ja häirityn henkilön suostumuksesta.
 • Häirintäyhdyshenkilö voi:
  • Ottaa yhteyttä häirintätilanteen osapuoliin ja keskustella tapahtuneesta.
  • Järjestää häirintätilanteen molemmille osapuolille mahdollisuuden keskustella tapahtuneesta.
  • Neuvoa häirintätilanteen osapuolia ottamaan yhteyttä erilaisiin tukipalveluihin.

KINRA ry:n häirintäyhdyshenkilöt:

Lauri Roponen

Lauri.roponen@kinra.fi

Tarina Tuomisto

tarina.tuomisto@kinra.fi